Skapa sammanställningar av interna fordringar och skulder. Arbeta med ett bolag i taget. Öppna sidan Interna fordringar/skulder och ange företagets händelser avseende interna fordringar och skulder. Klicka i kolumnerna och välj fordran eller skuld samt till/från vilket bolag. I …

4089

Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i joint ventures & intresseföretag, 847 867, 1 493 755, 889 808. Fordringar hos koncernföretag, 970 214, 883 242 

Kundfordringarna ska delas upp i fordringar med löptid upp till ett år och fordringar … Not 21 – Övriga fordringar; Not 22 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 23 – Eventualförpliktelser; Not 24 – Ställda säkerheter; Not 25 – Disposition av vinst eller förlust; Not 26 – Uppskrivningsfond; Not 27 – Obeskattade reserver; Not 28 – Långfristiga skulder; Not 29 – Skulder till koncernföretag Contextual translation of "fordringar hos koncernföretag 1 933" into English. Human translations with examples: 1,933,86844, (amounts owed by. I koncerntablån för balansräkningen eliminerar du beloppet på fordringar hos koncernföretag. Till sist eliminerar du också beloppet på raden Annat eget kapital inkl. årets resultat. Om du vill hålla reda på att alla bokningar som du gjort i resultattablån även är med i balanstablån kan du registrera dessa i … 2.7 Andelar i koncernföretag Finansiella anläggningstillgångar 2.8 Andelar i intresseföretag 2.9 Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2.11 Lån till delägare eller närstående 2.12 Andra långfristiga fordringar Varulager 2.13 Råvaror och förnödenheter Rättelsen grundar sig på det villkorade aktieägartillskottet ifrån moderbolaget har klassificerats som övrig fordran – 3 000 kkr istället för fordringar koncernföretag och därmed minskas fordran ifrån 7 884 kkr till 4 884 kkr i moderbolagets balansräkning. Detta har ingen resultat eller kassapåverkande effekt.

  1. C# a
  2. Sinumerik 840d fault codes
  3. Sundstrom safety hood

6 979. Fordringar hos koncernföretag. 37 433. 25 944. Övriga fordringar. 6 287.

25 944. Övriga fordringar. 6 287.

2021-02-09

Amounts owed by affiliated undertakings. Senast uppdaterad: 2014-11-08. Användningsfrekvens: 1. Kvalitet: Referens: IATE.

anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 17 5.788 5.788 Fordringar hos koncernföretag 3.038 2.971 Uppskjutna skattefordringar 11 5 

Not 11 – Övriga finansiella placeringstillgångar. 11.

978. 1 097. Summa kortfristiga fordringar.
Apple watch

Fordringar koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag. 11 648. 10 469.

4 468. –1 424. –1 322. –1 978.
Master programs for teachers

Fordringar koncernföretag


Andra långfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin 

Det går också att välja att istället för att räkna bort ovanstående poster utgå från följande gränsvärden: mer än 48 miljoner i balansomslutning 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Posted on september 3, 2009by Bokföring. 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. 1661.


Göteborg fotboll

1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Posted on september 3, 2009by Bokföring. 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. 1661. Kortfristiga fordringar hos moderföretag. 1662. Kortfristiga fordringar hos dotterföretag. 1663. Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag.

7 126--Övriga kortfristiga fordringar. 737.