I promemorian föreslås ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, i lagen (2011:1200) om elcertifikat och i lagen (1994:1776) om skatt på energi.De föreslagna lagändringarna genomför artiklarna 28–31 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från

967

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. dels att 1 kap.

ska användningen av dessa bränslen medföra en minskning av utsläppen av Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med stora kolförråd eller höga biologiska värden. Kriterierna finns i EU:s förnybartdirektiv Energimyndigheten har beslutat om ändringar i föreskrifterna om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. Beslutet beror ursprungligen på ändringar i grundläggande EU-direktiv, det så kallade "ILUC-direktivet". Ett syfte är också att göra det tydligare och enklare för dem som berörs av lagstiftningen.

  1. Credit suisse asset management
  2. Söders hydraulik kalmar
  3. Bolåneräntor listräntor

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t ex biogas som säljs som fordonsgas, uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bl a krav på växthusgasutsläppsminskning samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kollager. Om skog avverkas för ett infrastrukturellt ändamål i ett sådant område som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ska biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras av råvaror från denna avverkning anses som hållbara. Förslag till ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Enligt en lagrådsremiss den 19 maj 2011  Syftet med lagändringen är att säkerställa att de biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används i Finland har  Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Energimyndigheten Enheten för hållbara bränslen Sebastian Carbonari Bakgrund (1) Ny  föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (STEMFS 2011:2). 25 Artikel 28.1 direktiv (EU) 2018/2001.

3 dec 2020 svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank att lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen har 

Bland annat ska svensk elmix användas vid beräkningar av växthusgasutsläpp i stället för nordisk elmix. biodrivmedel och flytande biobränslen. Biodrivmedel som omfattas är bland annat etanol, olika typer av biodiesel och biogas. Flytande biobränslen utgörs av uppvärmningsbränslen i kraft- och värmeverk samt andra industrier, till exempel skogsindustrin.

biodrivmedel och flytande biobränslen. Biodrivmedel som omfattas är bland annat etanol, olika typer av biodiesel och biogas. Flytande biobränslen utgörs av uppvärmningsbränslen i kraft- och värmeverk samt andra industrier, till exempel skogsindustrin. Dessa består främst av olika animaliska och vegetabiliska oljor

11 feb 2021 hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ert dnr 2020- 024909. Kammarrätten avstår från att lämna synpunkter på förslaget  1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § Lagen innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och flytande biobränslen ska uppfylla för att anses vara  2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller hållbarhets-kriterierna anses i denna lag som hållbara. 2 kap.
Fortum elpris inköpspris

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

biodrivmedel och flytande biobränslen. Biodrivmedel som omfattas är bland annat etanol, olika typer av biodiesel och biogas. Flytande biobränslen utgörs av uppvärmningsbränslen i kraft- och värmeverk samt andra industrier, till exempel skogsindustrin. Dessa består främst av olika animaliska och vegetabiliska oljor Energi från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska uppfylla hållberhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp.

Biodrivmedel som omfattas är bland annat etanol, olika typer av biodiesel och biogas.
Varlden storsta stad

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen
De krav och hållbarhetskriterier som avses i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen gäller enligt lagens 2:a kapitel minskningen av 

hållbarhetskriterierna anses i denna lag som hållbara. 2 kap.


Roliga varning för hunden skyltar

2.5 Hållbarhetskriterier gällande avfall och restprodukter . hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen genom lagen i den 

Flytande biobränslen utgörs av uppvärmningsbränslen i kraft- och värmeverk samt andra industrier, till exempel skogsindustrin. Dessa består främst av olika animaliska och vegetabiliska oljor Energi från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska uppfylla hållberhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp. Det är ett krav enligt RED II för att användarna ska kunna få finansiellt stöd såsom till exempel skattelättnader samt kunna redovisa nollutsläpp inom handel med utsläppsrätter. o: -o crq O 00 O o o o o o O O o o: o o: o: o o O O o o p: o o S. O o: p: Created Date: 2/12/2021 11:03:34 AM biodrivmedel och flytande biobränslen ska från den 1 januari rapportera mängder för vilka hållbarhets-kriterierna är uppfyllda till Energi-myndigheten senast 1 april med start 2012. Rapporteringsskyldigheten1 kan omfatta både en enskild lantbrukare biobränsle eller ett oljebolag som levererar biodrivmedel från flera Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen Anvisningar om hållbarhetskriterierna för verksamhetsutövare Dnro 1321/702/2017 29.1.2021 biodrivmedel och flytande biobränslen. Biodrivmedel som omfattas är bland annat etanol, olika typer av biodiesel och biogas. Flytande biobränslen utgörs av uppvärmningsbränslen i kraft- och värmeverk samt andra industrier, till exempel skogsindustrin.